ထီပေါက်စဉ်

(၂၂) ကြိမ် ထပ်တိုးထွက်ဂဏန်းများနှင့် ထီပေါက်စဥ် စ-ဆုံး ပေါင်းချုပ် တိုက်ရန်

Written by Aung Lay

(၂၂)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်ဂဏန်းများ

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး

ဂ ၄၇၇၄၀၆

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

ဆယ်သိန်းမှသိန်း၁၅၀၀၀ထိအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဥ်လိုက်တူမှရမည်

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

စျ ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂

ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

လ ၅၉၇၆

ဏ ၅၀၉၅

ကင ၅၃၇၉

ဂ ၈၆၉၉

ဆ ၂၈၈၉

ည ၉၈၈၅

စ ၄၄၈၉

သ ၈၇၅၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ထ ၈၅၈

ဆ ၂၄၇

ည ၇၁၃

လ ၄၇၃

ကင ၂၁၆

သ ၉၈၆

တ ၄၀၀

ဋ ၄၄၁

ကဇ ၂၄၃

ရ ၅၄၀

ကက ၈၁၈

ကဇ ၄၁၂

ဖ ၆၁၆

ကဇ ၃၉၂

ဝ ၃၅၆

စ ၃၂၅

ကင ၄၉၃

ကဆ ၅၈၆

ကဂ ၄၄၂

ကဃ ၇၅၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅) သောင်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ဆ ၆၂

ကဃ ၉၅

ဋ ၆၆

ဓ ၄၅

ဇ ၆၈

ကဇ ၆၆

လ ၆၁

ကက ၈၀

ဃ ၆၅

ကဆ ၉၁

ပ ၂၉

ဖ ၂၁

လ ၈၃

ဖ ၁၃

ကခ ၆၈

ကဂ ၄၂

မ ၄၂

ဃ ၃၁

ဎ ၁၀

ဖ ၃၂

ကက ၉၉

ဖ ၅၅

——————-

နောက်ဆက်တွဲ ဆုမဲများအပါအဝင် ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ၊ ၂၀၀၊ ၁၀၀၊ ၅၀၊ ၂၀၊ ၁၀ ဆုမဲများ

(သိန်း ၅၀၀ဆုများ)

ခ.၂၄၂၇၉၇

ကစ.၄၆၉၀၃၀

ဠ.၇၀၈၃၁၅

လ.၃၅၅၇၉၅

ဏ.၇၆၆၀၈၆

ဎ.၅၄၅၂၁၇

ဝ.၈၇၈၀၁၁

ထ.၆၃၆၅၅၉

တ.၄၈၃၅၄၂

င.၆၁၂၅၅၃

ဃ.၆၄၇၁၃၂

ဆ.၃၃၉၄၆၀

ယ.၂၀၆၁၈၈

ဆ.၇၈၂၃၆၁

ဋ.၈၄၅၉၉၅

ကဃ.၃၉၂၉၉၄

ဂ.၁၉၄၉၅၀

န.၈၁၂၈၅၉

(ကျပ်သိန်း ၂၀၀ဆုများ)

သ.၁၅၂၂၅၀

ဝ.၄၀၅၁၅၅

ကဆ.၁၅၂၃၈၆

ဝ.၂၁၄၄၇၄

န.၉၆၇၁၂၀

ကဆ.၉၅၀၉၉၂

စ.၆၇၅၈၁၂

ဂ.၁၀၇၉၇၁

ခ.၇၉၀၆၈၅

ဎ.၇၇၆၁၂၆

ခ.၅၂၂၀၁၂

ကက.၅၈၄၅၁၁

ပ.၂၁၃၅၂၂

ဓ.၅၂၁၆၂၅

ကက.၃၂၂၆၇၉

ပ.၄၉၅၆၈၉

ဏ.၉၀၄၈၉၆

ဇ.၆၄၂၈၈၇

ထ.၂၉၉၈၄၉

မ.၃၈၃၉၆၄

(ကျပ်သိန်း ၁၀၀ဆုများ)

ဎ.၈၀၅၄၇၈

မ.၈၉၂၄၂၄

ဂ.၅၃၇၂၆၄

ခ.၄၂၆၁၀၆

တ.၈၉၆၁၀၆

မ.၃၃၆၅၃၀

က.၄၅၂၀၄၁

ည.၈၃၇၂၄၈

န.၅၄၈၀၂၅

ကက.၆၈၃၈၀၃

ည.၂၂၇၃၅၃

ဠ.၆၁၆၅၆၀

ဆ.၇၄၀၉၆၆

ဗ.၅၁၁၆၃၄

ထ.၉၁၉၀၀၆

ပ.၃၃၇၀၁၃

သ.၅၃၇၆၃၃

ဏ.၂၆၃၉၄၆

ကစ.၇၅၃၇၁၂

ကစ.၈၀၇၄၅၆

ယ.၂၃၅၃၆၉

ပ.၃၃၇၀၁၃

(ကျပ်သိန်း ၅၀ဆုများ)

ဘ.၃၃၁၈၃၃

ထ.၁၂၁၄၃၆

မ.၂၅၅၂၁၈

ကင.၉၃၀၈၅၀

ဎ.၃၆၄၆၆၂

ဌ.၆၆၇၅၄၄

စ.၃၆၈၅၁၅

ဖ.၇၂၂၀၉၅

ကက.၃၅၇၇၃၇

လ.၂၀၁၅၀၀

ကဂ.၅၇၃၈၁၉

ဘ.၇၆၀၇၈၂

ဎ.၇၈၃၃၅၇

ကက.၇၇၈၃၆၆

မ.၆၇၉၁၀၃

ဠ.၂၁၇၂၇၂

ကဂ.၅၃၀၉၆၈

ဒ.၁၈၄၀၃၆

ဍ.၆၀၄၇၁၆

ဂ.၈၄၆၉၄၈

သ.၈၂၇၃၉၃

(သိန်း ၂၀ဆုများ)

ရ.၆၀၂၉၆၈

ဟ.၃၃၃၆၅၂

ဌ.၈၁၀၇၁၈

ကဆ.၅၂၂၈၃၈

သ.၄၀၇၀၃၈

ည.၉၇၂၆၁၁

ဓ.၈၈၉၇၃၉

ကက.၂၄၃၆၇၀

ဖ.၈၈၂၀၀၆

ဝ.၃၁၅၀၁၁

ဓ.၉၇၄၈၁၉

စ.၇၀၀၄၂၉

ကဆ.၈၅၂၁၁၇

ဗ.၄၅၇၄၄၂

ဖ.၅၈၇၇၉၂

စ.၆၆၈၈၄၉

ဓ.၉၁၄၂၆၁

ဘ.၉၈၆၅၆၁

ထ.၄၁၄၄၀၂

ဋ.၁၆၉၂၄၀

ဝ.၇၆၆၈၆၀

ဍ.၆၅၂၀၉၃

ရ.၂၂၅၇၃၂

ကဂ.၆၈၅၄၃၂

(ဆယ်သိန်းဆုများ)

လ.၉၁၅၀၀၅

ဃ.၅၇၇၈၆၆

ဝ.၇၉၀၅၀၄

ကခ.၁၄၃၄၈၅

ဆ.၄၉၇၅၇၆

ဂ.၇၇၈၀၀၅

စ.၁၅၇၄၉၂

ကင.၉၂၉၄၇၂

ကဇ.၂၈၄၇၅၈

ကဆ.၁၉၁၃၁၈

ထ.၆၂၈၈၀၆

ဆ.၈၇၉၅၁၈

သ.၃၀၁၇၇၂

ထ.၉၇၃၁၀၆

ကခ.၈၃၇၆၈၆

င.၆၀၆၅၁၃

န.၉၇၁၅၈၄

ဈ.၄၆၆၄၀၉

ဘ.၇၃၉၆၆၈

ဓ.၃၀၂၄၅၁

ဝ.၃၅၄၁၅၈

အ.၃၆၁၃၂၂

ဠ.၄၀၃၁၁၇

ဋ.၂၅၈၂၈၄

ခ.၃၉၀၉၀၀

ရ.၁၀၇၉၀၈

ဓ.၁၉၀၆၁၇

ကက.၄၅၈၄၁၇

ကံထူးကံကောင်းကြပါစေ။

#ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

About the author

Aung Lay

Leave a Comment