ထီပေါက်စဉ်

(၂၃)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီပေါက်စဉ် စ-ဆုံး ပေါင်းချုပ်တိုက်ရန်

Written by Aung Lay

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္
၁.၁.၂၀၂၁

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄

သိန္းတစ္ေသာင္း

ဓ ၇ဝ၈၉၅၉

သိန္းငါးေထာင္

ကင ၈၇၅၇ဝ၇

ဏ ၃၂ဝ၆၁၃

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဇ ၅၄၅၉၉၆

ဇ ၆၆၈၉၇၃

တ ၄၃၅၆၄၂

ဍ ၆ဝဝ၆၉၃

သိန္းတစ္ေထာင္

ဌ ၈၃၆၆၄၅

ဎ ၁၃ဝ၈၂၈

တ ၄၈၁၄၃၃

ည ၉၅၁၆၂၆

င ၈၃၁၆၄၃

ဠ ၄၂၈၂၄၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

(အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္။)

စ ၃၈၆၈၅

ဝ ၁၄၂ဝ၈

ဏ ၇၅၅၆၄

စ ၉၇၄၉၃

င ၇၆ဝ၂၈

ဌ ၃၄၈၅ဝ

ကဂ ၉၂၅ဝ၉

င ၄၉ဝ၆၆

ဌ ၉၉၃၂၁

ထ ၅၄ဝ၃၃

ဈ ၄၃၆၄၈

ရ ၇၉၈၈၆

ဗ ၂၉၉၅၈

ဇ ၃၂၁၅၉

ရ ၇၁၂၃၇

စ ၇၇၁၁၇

ဏ ၄၆၄၁၃

ဆ ၆၅၅၄၈

ကဇ ၉၅၆၂၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆု

(အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္။)

ဂ ၁၈၅၆

ကဂ ၄၈၇၉

ဈ ၂၃၈၁

ဆ ၂၈၁၁

ကစ ၆၇၂၅

ဍ ၂၄၄၅

ကဂ ၄၄၇၄

မ ၄၃၉၉

လ ၈၂၄၄

န ၃၉၃၀

ဂ ၄၈၁၅

ပ ၉၄၆၃

ဂ ၄၉၁၂

ဍ ၁၇၄၄

ဂ ၆၄၈၉

က ၄၈၁၆

ဃ ၄၉၅၄

ဖ ၈၃၁၆

ဠ ၄၀၉၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ (၁) သိန္းဆု

(အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္။)

မ၂၁၅

ဏ ၅၀၉

တ ၇၀၉

အ ၇၂၉

ကင ၇၈၇

ဓ ၂၇၄

ရ ၁၅၆

ည ၉၇၇

ထ ၃၃၇

ဆ ၄၉၄

ဋ ၉၅၀

န ၅၀၀

အ ၉၄၉

ဓ ၉၉၉

သ ၂၆၄

ည ၃၇၄

ကဆ ၁၃၄

ဟ ၄၅၄

ကစ ၈၅၀

ကဂ ၅၃၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ဆု

(အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္။)

ဆ ၇၃

လ ၂၆

ကဆ ၁၂

ကဃ ၁၇

ဌ ၄၅

ဈ ၂၉

ဈ ၆၄

မ ၈၁

ဟ ၇၄

သ ၄၁

ကဂ ၃၉

လ ၅၄

လ ၇၆

ခ ၆၄

ဎ ၃၅

ဝ ၂၅

ကဃ ၂၅

ဟ ၂၅

ဇ ၃၁

ဒ ၈၈

ကခ ၃၁

ဝ ၂၉

———-

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမ်ား

ဠ ၄၆၁၄၃၀

လ ၇၃၅၆၄၁

ကင ၂၅၃၅၆၂

ခ ၃၄၀၄၄၆

မ ၂၂၆၄၀၃

ဒ ၉၇၉၅၇၁

ဝ ၁၉၅၉၂၄

င ၉၅၅၉၃၁

ဟ ၅၃၂၈၆၄

လ ၂၁၂၆၄၇

ဖ ၉၅၅၃၈၂

ဗ ၄၃၁၃၈၁

ဃ ၆၆၄၁၀၆

ကဆ ၁၇၁၃၁၃

ကခ ၄၄၈၇၀၃

အ ၇၅၅၀၉၄

ဟ ၅၂၂၉၈၄

င ၈၀၇၃၆၃

တ ၈၁၁၇၇၁

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမ်ား

ကဆ ၉၃၆၁၅၈

ဃ ၈၅၁၁၂၁

ဒ ၆၉၉၉၄၃

မ ၁၄၈၆၀၆

ဓ ၅၂၅၃၅၀

ဌ ၁၅၅၉၀၄

ကဃ ၂၉၅၅၇၀

ဎ ၇၁၇၅၅၉

မ ၉၂၈၈၆၈

ဗ ၁၂၅၅၇၇

စ ၈၉၉၅၈၃

င ၃၁၅၆၈၇

ဒ ၂၃၀၆၈၃

ဖ ၄၉၃၆၃၀

ဒ ၈၅၁၇၀၀

ဗ ၁၇၀၇၆၄

ကဆ ၂၈၁၁၅၅

ဆ ၄၀၉၂၂၅

ဎ ၇၈၂၀၉၈

ကဆ ၈၂၄၁၃၂

ကဂ ၇၃၄၆၈၁

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆုမ်ား

ကဇ ၂၇၃၆၆၁

ဈ ၃၄၆၉၈၇

ဃ ၃၆၇၅၂၈

ဋ ၁၆၉၅၁၅

ဌ ၆၂၇၁၆၅

ကခ ၇၄၈၅၄၅

ကဂ ၇၂၇၈၀၀

ထ ၅၇၁၂၉၁

ဇ ၈၀၁၇၆၅

ဠ ၂၀၀၄၈၁

ကဂ ၅၅၇၇၅၆

ဋ ၈၅၈၅၀၈

ဃ ၁၆၀၇၉၇

သ ၉၆၁၅၅၃

ဆ ၂၆၉၃၆၈

ယ ၅၉၁၄၆၁

ဈ ၅၈၃၆၄၀

တ ၁၈၇၁၇၄

ဓ ၄၂၄၇၃၁

က ၂၉၀၉၉၁

ဏ ၃၁၃၆၄၃

ဖ ၄၆၀၅၀၉

ဏ ၆၈၇၀၂၅

က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆု

အ ၉၁၃၁၇၇

ရ ၁၀၃၆၃၁

ကင ၄၃၃၆၀၂

က ၆၀၁၃၉၇

ည ၈၇၁၄၁၈

ဃ ၇၄၈၆၈၂

ဇ ၁၆၉၉၈၇

ဆ ၇၆၀၀၉၈

ဎ ၇၂၄၂၀၅

မ ၂၄၄၄၉၇

က ၅၄၃၀၆၄

ပ ၁၈၂၀၃၁

ကဇ ၈၃၇၆၀၇

လ ၃၀၃၄၅၀

ဆ ၂၃၃၈၇၂

ဎ ၄၂၈၇၈၅

ဏ ၆၉၉၉၇၄

ကစ ၁၃၉၁၇၃

ကဃ ၅၁၉၅၆၈

ဌ ၉၇၃၉၉၀

ကစ ၉၁၅၅၅၇

ကဃ ၈၃၅၇၁၇

ကက ၂၂၀၈၄၉

က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆု

ဝ ၁၆၃၇၅၆

ကခ ၄၈၁၃၅၈

ဏ ၆၃၆၉၃၇

င ၆၇၅၈၂၉

ကဂ ၁၀၀၆၅၆

ခ ၉၀၃၇၀၇

ဇ ၅၀၆၂၁၂

ဓ ၇၅၄၉၈၈

ကဆ ၇၀၈၀၅၀

ဘ ၃၃၆၆၆၃

စ ၄၅၄၁၅၄

ခ ၄၈၃၈၅၀

မ ၈၄၇၅၅၇

အ ၃၇၄၅၈၃

ဍ ၃၅၀၉၃၁

ပ ၇၉၁၉၅၈

ဈ ၈၃၅၇၄၄

လ ၉၇၁၀၆၀

ဠ ၄၀၇၀၂၉

ဈ ၄၂၃၄၉၁

င ၅၅၁၃၅၁

ယ ၈၅၂၁၁၆

တ ၂၉၂၄၈၀

ကဂ ၆၄၅၁၇၆

က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု

ဋ ၇၆၇၀၆၀

ပ ၇၃၇၁၆၈

င ၅၆၆၂၅၁

ဂ ၈၁၉၆၉၀

ဗ ၅၂၆၅၁၁

ဈ ၄၂၆၅၈၆

ကဂ ၃၆၅၁၀၂

သ ၈၆၂၆၇၇

ဒ ၁၃၇၂၅၈

ဆ ၈၉၇၇၁၆

ဟ ၂၆၇၄၄၁

ကဇ ၇၄၃၈၅၈

ည ၄၈၁၃၁၈

ဏ ၆၉၂၃၀၀

ဃ ၃၈၀၂၂၄

ဌ ၈၈၃၄၅၇

သ ၁၀၄၇၅၀

ဈ ၈၂၈၇၅၅

ပ ၅၀၈၈၅၂

င ၉၂၀၆၁၈

ကစ ၉၀၇၇၂၅

ဏ ၇၁၂၄၀၃

ကဃ ၄၄၅၅၈၇

ဠ ၉၈၆၀၈၅

ဂ ၂၃၉၄၇၁

ကင ၂၄၉၉၆၁

စ ၈၃၁၀၉၈

ဟ ၅၈၄၇၂၇

ကဆ ၆၂၆၄၅၃

ကက ၁၆၄၀၇၀

ဓ ၃၂၃၉၃၆

ကံထူးကံေကာင္းၾကပါေစ။

source : ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္

About the author

Aung Lay

Leave a Comment