ထီပေါက်စဉ်

(15)ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္(1.5.2020) စ-ဆုံး ေပါင္းခ်ဳပ္

Written by Aung Lay

ထီတိုက္ၾကဖို႔ မေမ့ၾကပါနဲ့ခင္ဗ်။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀၁၉(၄)ႀကိမ္က သိန္း(2000)ဆု သုံးဆု၊သိန္း(1000)ဆု ေလးဆုယေန႔ထိမထုတ္ေသး ၂၀၂၀ဇြန္လ(1)ရက္ေန႔ … မထုတ္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကသိမ္းၿပီ။

(သိန္း(၁၅၀၀၀)ဆု)

စ ၄၄၁၇၉၈

(သိန္း(၁၀၀၀၀)ဆု)

ည ၅၅၈၀၀၄

(သိန္းငါးေထာင္ဆု)

ဌ ၆၃၂၀၄၄

(သိန္းႏွစ္ေထာင္)

ကဃ ၅၅၃၂၂၄

ဆ ၆၂၉၀၉၅

(သိန္းတစ္ေထာင္ဆု)

ည ၂၃၁၁၄၅

ဝ ၉၈၄၀၂၀

(သိန္း(၅၀၀)ဆု)

ဟ ၁၁၈၅၅၆

ည ၆၆၃၇၆၇

ဆ ၄၇၇၆၈၆

ဠ ၅၅၄၂၇၅

ည ၅၃၂၆၂၀

ကင ၂၆၇၅၄၅

မ ၅၀၄၁၄၆

က ၇၄၁၁၆၃

ကဂ ၆၅၅၄၁၉

ဋ ၆၂၃၀၉၀

(သိန္းႏွစ္ရာဆု)

ဗ ၂၅၄၀၇၅

ကင ၄၂၉၉၀၂

င ၇၅၁၇၄၁

ဃ ၆၁၈၈၀၉

ဋ ၉၀၈၉၀၅

ဏ ၈၇၆၇၅၅

ခ ၅၂၃၇၂၃

လ ၂၄၀၉၀၅

ကဂ ၆၆၀၉၅၇

ဆ ၄၁၅၄၅၁

န ၁၃၉၁၁၈

(သိန္းတစ္ရာဆု)

ဌ ၇၈၂၂၆၈

ဘ ၇၄၅၃၄၆

ယ ၆၅၆၁၃၄

စ ၇၆၆၅၃၁

ကဂ ၉၆၁၁၇၈

အ ၉၂၈၇၄၉

န ၁၁၃၈၇၀

ဒ ၁၅၄၂၀၃

ဇ ၉၁၉၇၇၁

ဌ ၉၉၇၄၀၃

ကခ ၃၁၁၇၀၁

ဌ ၆၉၂၇၈၂

(သိန္းငါးဆယ္ဆု)

ထ ၃၇၂၃၅၁

စ ၉၆၀၅၇၅

စ ၉၃၈၈၀၈

ဏ ၇၇၂၃၂၅

စ ၈၃၄၈၄၀

ဇ ၇၀၀၅၂၂

ဇ ၃၂၆၅၂၇

ထ ၆၈၁၁၆၈

ဓ ၆၇၁၆၇၂

ဟ ၈၁၃၅၇၆

(သိန္းႏွစ္ဆယ္ဆုမ်ား)

ကခ ၅၃၈၀၃၉

န ၃၄၂၀၇၉

ကက ၈၂၇၉၈၃

သ ၃၃၅၅၀၆

ဟ ၅၃၃၉၇၀

ကဂ ၁၉၃၁၃၃

အ ၅၃၆၆၀၂

ဃ ၂၆၅၅၃၂

ထ ၄၆၆၃၀၅

မ ၇၆၇၈၃၄

ည ၈၀၉၅၅၄

ဒ ၄၈၆၅၇၁

ကင ၆၈၄၉၁၇

ဖ ၇၆၁၃၁၃

ရ ၅၂၉၀၁၃

မဂ္လာပါခင္ဗ် … ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါ မနက္ျဖန္ (၂-၅-၂၀၂၀)မွာ ဆက္လက္ၿပီး ဆယ္သိန္းဆုႏွင့္က်န္ဆုမ်ားႏွိုက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။မိမိတို႔ရဲ႕ ထီလက္မွတ္မ်ားကို သိမ္းထားပါခင္ဗ်ာ။(Crd : Power ထီဆိုင္ႀကီး ျပင္ဦးလြင္)

About the author

Aung Lay

Leave a Comment